25 Joër Interesseveräin Millebaach

Viru kuurzem huet den Interesseveräin MIllebach séng dësjähreg Generalversammlung ofgehalen. Nodeems de Präsident Jos. Schmit d’Leit, ënnert hinnen de Präsident vun der USILL an de Präsident vum Interesseveräin Eech-Dummeldéng-Weimerskiirch begréisst hat, huet hien iwwert d’Aktivitéiten vum vergaangene Joër geschwat a wor virun allem ganz frou, datt mëttlerweil d’Ramp fir behënnert Leit bei der Millebaacher Kiirch fäerdeg ass.

Duerno huet d’Sekretärin, Jacqueline Medernach, e kuurzen Réckbléck op déi vergaangen 25 Joër gehaalen. Dën 2. Mee 1984 gegrënnt, hat den IVM dräi grouss Problemer ze léisen : Sëcherheet op der Haaptstrooss, ver-knaschten Spillplaz vis-à-vis vun der Kiirch a virun allem Schoul respektiv Schülertransport.

An Zesummenarbëcht mam Fonds Norry a Sécurité Routière hu si duerchgesat krut datt an der Millebaacherstrooss Zebrastreifen a Roud Luuchten installéiert goufen. D’Spillplaz gouf och an d’Rei gesat an agezénkt an ass bis haut eng beléiwte Plaz fir kleng a bessi méi grouss Kanner.

De Schoulproblem sollt sech als hartnäckeg erweisen, an esou koum et am September 1984 zu enger Manifestatioun IVM matt de Kanner an hieren Elteren bei der Schoul am Rolléngergronn. Dëst huet derzou gefouert, datt während laange Joren d’Kanner an der Millebaach an d’Schoul konnte goen, fir déi Kanner ower, déi hu missen a Klassen am Rolléngergronn integréiert ginn, huet e Schülertransport matt Bussen fonktionnéiert.
Et gouf och nach bemierkt, datt den IVM sech am November 1984 vehement géint d’Opriichten vun enger riseger Tennishal am Bambësch gewiert huet. Et wor och op Initiativ vum IVM datt de Site vun der Aaler Gemeng Eech als Wunnéngsbau genotzt gouf, wann och der Mme A. Schneiders hire Projet herno leider net esou realiséiert gouf, wéi dat am Ufank viirgesi wor.

No dësem kuurze Réckbléck gouf et da klor, datt verschidde Problemer, wéi z.B. déi aal Kuelenhal an d’Secherheet op de Stroossen nach ëmmer aktuell sinn. Wat d’Kuelenhal ubelaangt, de leschten Iwwerrescht vun der Aaler Eecherschmelz an demno e groussen kulturelle Wert, krut den IVM vum Buergermeeschter gesot, datt ganz einfach de Problem beim Fonds du Logement leit, well den Här Miltgen sech bis ewell net un d’Ofmaachung wat den Tauschakt matt der Gemeng Lëtzebuerg ubelaangt, gehalen häett.

Wat d’Secherheet op de Stroossen u geet, sief ganz eleng d’Police zoustäenneg, well nëmmen duerch konsequent Kontrollen d’Leit duerzou bruecht kéinte ginn, d’Schëlder ze respektéieren an esou anstäenneg matt der virgeschriwwener limite de vitesse ze fueren, sou de Buergermeeschter an déi zoustäenneg Instanzen bei der entrevue op der Gemeng vum 8. Mee 2009.

Haaptstrooss, Päiffeschbierg, Biergerkräiz, Bushäisercher : den IVM huet och fir dat neit Joer nach sou munches ze dinn.

De Keeserapport gouf gutt geheescht, a souwuel den Tresorier wéi och déi zwee Keeserevisoren Mich Neuser a Willi Welter kruten per acclamation hir charge fir e weidert Joer uvertraut.

De Komite besteet aus: Jos Schmit, Präsident, Jacqueline Medernach, Sekretär, Annette Curot, Caissier, Membren : Roger Bollendorff, Simone Daubenfeld, Françoise Gillen, Georges Laures, Viviane Muller a Fernand Thill.

Freitag 5. Juni 2009